Werkwijze

Tijdens het eerste gesprek luisteren wij naar jullie verhaal. De bedoeling is dat we een zo concreet als volledig mogelijk beeld krijgen van jullie situatie als ouder en als kind. Wij hopen dan ook dat men geen relevante informatie vergeet te vermelden. Wij zien dit gesprek als een open dialoog zonder al te veel psychologische analyse. Maak ons duidelijk wat jullie verwachtingen zijn. Op basis hiervan bakenen we samen de doelen en middelen af en stippelen we een studiebegeleidingsproject op maat uit voor je kind.

Wat de leersituatie betreft zoeken we voortdurend doorheen de begeleiding waar je problemen zich situeren: - schrijf je correct - lees je vaardig - spreek je vlot en durf je wel het woord te nemen - wat is je voorkennis - heb je voldoende discipline - werk je geconcentreerd of ben je zo afgeleid - ben je perfectionist of snel tevreden - verken je wel al je mogelijkheden of presteer je beneden je capaciteiten - ben je té optimistisch of ga je ervan uit dat je het toch niet kunt - hoe bewerk jij je nota’s en zijn ze volledig - is je boekentas ordelijk of een warboel - als je huistaken maakt, zijn die dan verzorgd - maakte je al de opgegeven oefeningen en ben je er wel zeker van dat je oplossingen correct zijn - doe je alleen het noodzakelijke of lever je ook een extra inspanning - maak je schema’s en samenvattingen en wat is er de waarde van - maak je een studieplanning en volg je ze dan ook op - kan je het opbrengen om een achterstand bij te werken of geef je het te vlug op - begin je op tijd of eerder te laat te studeren voor toetsen en examens - schat je de moeilijkheidsgraad en de omvang van de leerstof wel juist in - kan je hoofd- van bijzaken onderscheiden of verlies je je in het detail - zie je de verbanden wel doorheen de leerstof - kortom : begrijp je het écht wel?

In deze integrale begeleiding is het mogelijk één enkel probleemvak of meerdere te volgen tijdens het (ganse) trimester/semester/schooljaar.

Voor elk vak dat je volgt staat een gemotiveerde en deskundige begeleider klaar, die thuis is in de te begeleiden leerstof en in het bezit van het handboek dat je in de klas gebruikt. Om precies te weten wat er in de klas behandeld is, vragen wij je jouw nota's gekopieerd mee te brengen. Indien deze niet goed en onvolledig zijn, verwachten wij van jou degelijke nota's te kopiëren van een medeleerling.

De begeleider werkt individueel met jou in apart leslokaal. Hij vraagt niet alleen de stof op waarbij je direct probeert te antwoorden. Meer nog, door je gebruik te laten maken van jouw handboek, werkboek, lesnota’s en oefeningen peilt hij naar inzicht. Indien nodig legt hij de leerstof volledig uit. Vanuit deze verschillende invalshoeken ontdek je de samenhang en leer je zelf verbanden te leggen. Hij leert jou schema's te maken, op een meer efficiënte manier teksten te lezen en te interpreteren, maakt samen met jou de opgelegde oefeningen en geeft er extra op, controleert je huistaken, corrigeert en vult je nota's aan. Je begeleider helpt mee je studie te plannen, volgt ze op en werkt achterstanden en hiaten weg. Hij leert je om te gaan met studiedruk en het respecteren van tijdslimieten.

Deze interactieve werkwijze zorgt voor een verhoogde concentratie en stimuleert je om je capaciteiten ten volle te benutten. Je krijgt de juiste reflex om telkens zelfstandig na te gaan of je datgene wat je geleerd hebt ook daadwerkelijk begrepen hebt. Spontaan zal je terechte kritische vragen stellen bij de leerstof, maar ook bij de eigen verwerking ervan: kortom, je leert leren en wordt wijzer in het vinden van oplossingen bij nieuwe problemen die tijdens het studeren opduiken.

Er wordt aandacht besteed zowel aan je schriftelijke als aan je verbale antwoordmethodiek (volledigheid, structuur, zin voor detail, duidelijkheid,correctheid, ....). Vanuit de voortdurende dialoog tijdens de begeleiding leer je je inzichten helder en samenhangend te verwoorden. Je verwerft dus een mondelinge slagvaardigheid en een overtuigingskracht die niet misplaatst is. Omdat je beter hebt leren inzien wat je problemen zijn en hoe je ze kunt aanpakken, maken je aanvankelijke gevoelens van onmacht geleidelijk aan plaats voor meer mentale weerbaarheid en een gepast zelfvertrouwen.

Vanuit nabesprekingen met jou en de begeleiders volgt de directeur het leerproces op, geeft individuele feedback en stuurt de planning en begeleiding bij. Hij fungeert dan ook als je hoofdmentor en neemt je problemen oprecht ter harte.

Indien nodig kan via je ouders met de vakleerkracht op school contact worden genomen en kunnen hem de volgende vragen gesteld worden: (a) een precieze omschrijving van de te kennen leerstof (b) wat hij belangrijk acht en waar hij zijn klemtonen legt (c) op welke domeinen moet jij volgens hem worden bijgewerkt (d) extra oefeningen van het niveau zoals op het examen (e) een vroeger examen als voorbeeld (f) aandacht te hebben voor wat wij met jou ondernemen ... . Onze vragen naar die leerkracht mogen door hem zelf niet worden aangevoeld als een controle of aanval van ons op hem, maar eerder als een terechte zorg van ons om voor jou zekerheid te hebben dat we inhoudelijk en vormelijk op de juiste weg zitten. Wanneer een leerkracht hier niet op ingaat, doet men er goed aan de directie daarvan op de hoogte te brengen. Een bijkomende troef is dat men op school weet dat er via dit kantoor aan het probleem wordt gewerkt en er ook van onze kant een nazicht bestaat. Dit kan helpen om de stigmatiserende etiketten en vooroordelen te doen verdwijnen en doet de school voorzichtiger omspringen met B- en C-attesten.

Er wordt permanent geëvalueerd welke problemen onder controle komen en of er nieuwe opduiken, of we de vooropgezette doelen behalen of dat we ze moeten bijstellen, of de aangewende middelen efficiënt zijn, of de planning nog altijd klopt, .... Aan de hand van oefeningen en toetsen in het studiekantoor worden examens op school concreet voorbereid.

De begeleiding kan zelfs doorlopen tijdens de examenperiode. Indien gewenst wordt de volledige leerstof nog eens doorgenomen aan de hand van een oefenbundel en herhalingsles. Indien je dit wenst kan je bij ons een proefexamen afleggen. Zelfs de dag voor een examen kan je nog je laatste vragen stellen.

De directeur is steeds ter plaatse en kan ten allen tijde geraadpleegd worden tijdens de openingsuren (van 10 tot 12 en 14 tot 24 uur)door zowel jou als door je ouders.

© Copyright 2001Copyright 2001 (update 10/2005) door Luc Verhille, Sint-Jacobsplein 17, 3000 Leuven, België.
Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze website mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. We wijzen er uitdrukkelijk op dat we deze rechten zeer ernstig nemen, en het niet nalaten de nodige stappen te ondernemen bij inbreuk. Het gebruik van deze site betekent dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden.
Datum copyrightstatement: 01 oktober 2001.